אלון מחשבים

אלון מחשבים הינה חנות ומעבדה מקצועית אשר משווקת מוצרים ומותגים מהחברות המובילות בארץ ובעולם, LG, HP, Samsung, Dell, TOSHIBA ועוד רבות נוספות.


אצלנו תמצאו את כל הדרוש לכם כדי ליהנות משימוש במחשבהחל מהעכבר ועד מערכות מחשוב מושלמות.


אלון מחשבים מספקת ציוד למוסדות ועסקיםמחשביםרשתותמדפסותמגרסותציוד היקפי ושירותי מעבדה לכל הנושאים של העסק.


אלון מחשבים קיימת בזכות השירות והמחירים האטרקטיביים.


אנו מאמינים במתן שירות אישימהירמקצועי ואמין לכלל קהל לקוחותינו בחנות ברחוב בני משה 23 ברחובות ובאתר האינטרנט www.alon-computers.co.il


קנייה מהנה.

שרות לקוחות: 073-7273147

עדיין אין חוות דעת

אלון מחשבים מבית קונפידנס מערכות.


אנו מציעים ללקוחותינו מגוון רחב של מוצרים ושירותים מאת מיטב היצרנים והמשווקיםבמחירים אטרקטיביים1כללי
החנות משמשת  לרכישת מוצרים על ידי ציבור הגולשים באינטרנט
השימוש והקנייה באתר כפופים לתנאים המפורטים בתקנון זההשימוש מותנה בהסכמתך לתנאים הכלולים בו כלשונםהאמור בתקנון זה מתייחס באופן שווה לבני שני המיניםוהשימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד.
בכל מקרה של טעות כלשהי במחיר ו/או במפרט טכני במוצר המוצג באתר זהוזאת רק במקרים בהם תתרחשנה טעויות חריגות וברורות על פניהןהמחיר הקובע יהיה זה שרשום במשרדי החברהבכל מקרה מוטלת על החברה החובה לתקן את הטעות מייד עם גילוייה וכן לעדכן את הלקוחות באופן מיידי ככל האפשר.
2. אחריות
אאחריותנו אשר חלה לפי התנאים הקבועים היא לתקן או להחליף לפי שיקול דעתנו הבלעדיללא תשלוםמוצר שנרכש באמצעות משווקים מורשים מטעם אלון מחשבים – קונפידנס מערכות בלבדאנו נתקן או נחליף כל חלק או חלקים ממנגנון הפעולה של המוצר אשר לפי שיקול דעתנו יימצא פגוםוהפגם נגרם למרות שימוש ופעולה רגילים ונכוניםבהספקת זרם סדירה ובהתאם להוראות השימוש שהוצאו על ידי היצרן.
באחריותנוהינה כלפי הקונה הישיראשר רכש מאיתנו או ממשווק מורשה על ידנוששמו וכתובתו צוינו באתריחד עם זאתללקוח הקונה קיימת הזכות להעביר את האחריות ללקוח אחראך יש ליידע את החברה בכתב טרם העברת האחריות.
גבהמשך לאמור לעיל האחריות לא תחול במקרים הבאים:


.1 קלקול שנגרם כתוצאה מהפעלה שלא על פי הוראות השימוש.


2. שבר שנגרם בשל רשלנות או זדון הצרכןאו גרימת נזק לציוד בשל רשלנות הזנחה של המחזיק במוצר,קצר חשמלי או בעיה ברשת החשמלטלפון לא תקין או תקינות השקעיםפגיעות ברקכוח עליון,תאונהשימוש בחומרים מתכלים לא מתאימים או שלא לפי המלצת היצרן.
.3 טיפולשינוי או תיקון כלשהואשר נעשה על ידי איש שלא הוסמך לכך על ידי החברה שלא בשל הפרת חובות החברה בהתאם לתקנותאו במידה שפרטי המוצר או מספרו הסידורי הושחתושונונמחקו או הוסרוההשחתה או השינוי מעידים על תיקון על ידי טכנאי שאיננו של החברה.


נזקים שנגרמו עקב נזילת סוללות בתוך המוצר.
5. נזקשהוא תוצאה של החלפת חלקים שלא על – ידנו שלא עקב הפרת חיובי החברהאו חיבור לציוד שלא אושר על ידנו.
.6 האחריות לא חלה על ציוד מתכלהכגוןראשי דיוטונריםדיסקיםתוכנות וכו`.


.7 אין האחריות חלה על נזקים ישירים או עקיפים או לצד שלישי כלשהוכתוצאה מפעולתו או אי פעולתו של המוצר.
.8 הפעלת הציודשלא בהתאם להוראות היצרן ו או חברת חשמל ו או בזק ו או אי התאמת המוצר למתח חשמלי שאינו ברשת 220v
דהתיקונים יבוצעו במסגרת שעות העבודה המקובלות : 17:00 – 09:00 בימים א` – ה`, למעט מועדי חג.
ההמידעהתוכנההמוצרים והשירותים הכלולים באתר עשויים להכיל בתום לב אי דיוקים או שגיאות דפוס,וכן אי התאמה של צבעי המוצרים או גוניהם לצבעם במציאותבמקרים בהם יתרחשו אי דיוקים או שגיאות דפוס חריגים וברורים על פניהםתהיה רשאית החברה לבטל את העסקה והצרכן יוכל לבטל את העסקה בלא גביית דמי ביטולכמו כןמידע באשר למוצר לא ישתנה לאחר השלמת רכישתואם השינוי משפיע על איכות המוצר שנרכש אלון מחשבים – קונפידנס מערכות /או מי מטעמה רשאים לבצע מדי פעם שינויים במידע הנכלל באתר ללא הודעה מוקדמתולא תהיה לך כל טענהתביעה ו/או דרישה כלפי אלון מחשבים – קונפידנס מערכות בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו עקב ביצועםכל הודעה או מידע המתפרסמים באיזה מהמדורים והשירותים באתר יימחקו כעבור זמן.  אלון מחשבים – קונפידנס מערכות אינה מתחייבת כי מידע שמצאת באתר במועד מסוים יוסיף להתפרסם בו גם בהמשך.
ו
המידעהתוכנההמוצריםהשירותים ו/או הגרפיקה הנלווית להם באתרמוצעים למשתמש כמות שהם ("AS-IS"),בלא כל התחייבותאלון מחשבים – קונפידנס מערכות /או מי מטעמה לא ישאו בכל אחריות לגבי המידעהתוכנההמוצריםהשירותים ו/או הגרפיקה הנלווית להםלרבות כל אחריות בדבר סחירותהתאמה למטרה מסוימתקניין ו/או אי הפרהיחד עם זאתהחברה נוקטת בכל האמצעים בכדי לוודא כי המידע המוצג באתר הנו אמין וכי במקרים בהם תתגלנה טעויות במידעהמידע יתוקן באופן מיידי.
זבשום נסיבות לא תחול על  אלון מחשבים – קונפידנס מערכות ו/או מי מטעמה אחריות כלשהי בגין נזק ישירעקיףדמי נזיקין עונשייםנזק מקרימיוחד או תוצאיו/או כל נזק אחר מכל סוג ומיןלרבותומבלי לפגוע בכלליות האמור לעילדמי נזיקין בגין אובדן השימושאובדן הנתונים או אובדן הרווחיםהנובעים או קשורים בכל דרך שהיא בשימוש או בביצועי האתרבגין עיכוב בשימוש או באי יכולת להשתמש בובאספקה או באי אספקה של שירותיםאו בכל מידעתוכנה,מוצרשירות וגרפיקה נלווית שהושגו באמצעות האתרו/או הנובעים בכל דרך אחרת מן השימוש באתרבין בהתבסס על הסכם ובין בנזיקיןבין באחריות מוחלטתו/או כל עילה אחרתאפילו אם נודע אלון מחשבים – קונפידנס מערכות או מי מטעמה על האפשרות של דמי נזיקין כאמוראם אינך שבע רצון מחלק כלשהו של האתר או מאחד מתנאי תקנון זהאנא כתוב אלינו ונבחן את טענותיך בקפידה.
ח. במידה וחל עיקוב או תקלה במשלוח באשמת דואר ישראל לא תהיה "קונפידנס מערכות" אחראית על העיכוב.


ט. במידה והמוצר אבד בדואר ישראל "קונפידנס מערכות" תשלח מוצר חדש ללקוח


י. כאשר המוצר נשלח באמצעות חברת משלוחים לבית הלקוח , במשלוח של שלושה ימים , יתכן ויהיה עיקוב של יומיים עד שלושה (עקב מגבלות שתלויות בחברות השילוח) כשהמשלוח הינו לאזורים מרוחקים כגון : רמת הגולן, גליל עליון, ערבה וכד'3. הגנת פרטיות
אהפרטים האישיים שמסרת ותמסור בעת ההזמנהכמו גם פרטי הרכישות שתבצעיישמרו במאגר המידע של אלון מחשבים מבית קונפידנס מערכות.  אלון מחשבים מבית קונפידנס מערכות לא תעביר את פרטיך האישיים לצד שלישילמרות שעל פי חוק אינך חייב למסור לנו את פרטיך האישייםלא נוכל לטפל בהזמנתך אם לא נקבל אותם.
באלון מחשבים מבית קונפידנס מערכות תשלח אליך דואר אלקטרוני ותפנה אליך בכתברק אם אישרת באופן אקטיבי קבלת דואר זהבאמצעות סימון "ויבדיסקליימר מתאים.
גאלון מחשבים מבית קונפידנס מערכות מקדישה משאבים אדירים ונוקטת אמצעים חמורים למניעת חדירה לאתר ולסיכול פגיעה אפשרית בפרטיות המשתמשיםעם זאתלא ניתן לשלול שיבושים באופן מוחלטעל כןהינך מצהיר בזאת כי לא תהיה לך כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה נגד אלון מחשבים – קונפידנס מערכות ו/או מי מטעמה עקב פגיעותתקלות ו/או שיבושים כאמור.
דאלון מחשבים מבית קונפידנס מערכות מתחייבות לעשות שימוש במידע זה רק על פי המותר בחוקהופאינטרנט מתחייבת שלא למסור את הפרטים האישיים של המבקרים לצדדים שלישיים בניגוד לדיןעם זאתבמידה וחשיפת הפרטים תידרש ע"י גוף ממשלתי הפועל על פי דין או על פי צו בית משפט או במסגרת הליכים משפטיים המתנהלים כנגד הופאינטרנטתחשוף הופאינטרנט את הפרטים האישיים שנמסרו ע"י המבקר הרלוונטי תוך שמירה על פרטיותו של המבקר ככל שניתן בנסיבות.


 

4. שיטת המכירה בחנות

4.1. המכירה דרך האתר הינה בכפוף למלאי הקיים במחסני היבואנים אשר החברה עובדת איתם.
4.2. השלמת תהליך המכירה מותנה בשליחת אישור הזמנה ע"י החנות לדואר האלקטרוני של הקונה.
4.3. אנו משתדלים להקפיד ולעדכן את מחירי המוצרים בחנות בזמן אמת. עם זאת, מחירי המוצרים הנמכרים בחנות עלולים להיות לא מעודכנים.

המחיר המחייב הוא מחיר המוצר כפי שנמסר ללקוח באימות העסקה.


5. ביטול רכישה והחזרת מוצרים
אניתן לבטל הזמנה שבוצעה באתר גם לאחר שחויבה בהתאם לחוק הגנת הצרכן התשמ"א - 1981. ביטול שכזה כרוך בדמי ביטול בסך 5% מערך המוצר או 100 ₪, לפי הנמוך מביניהםדמי ביטול אלו ייגבו רק בעת ביטול עסקה שלא עקב פגם או אי התאמה בין המוצר למסמך הגילוי.
בניתן לבטל עסקה עד 14 (ארבעה עשרימים מקבלת המוצר (למעט מוצרים מיוחדים ראה להלןאו מסמך הגילוי לפי המאוחר ביניהםהודעה על הביטול תימסר בדואר/דוא"ל/פקסהמוצר יוחזר  באריזתו המקורית שלא נפגמהלחברה ישנה זכות לתבוע את הצרכן בשל הרעה בערך המוצרבעת ביטול עסקה שלא עקב פגם או אי התאמההמוצר יוחזר על חשבון הצרכן